Upravit stránku

Institut daně z převodu nemovitostí nahradilo 1.1. 2014 zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, které původní daň nahradilo. Základní věci, které je třeba znát, jsou tyto:

Poplatník daně

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je s účinností od 1.11.2016 nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, čili kupující. V kupní smlouvě již není možnost dohodnout se, kdo bude poplatníkem. Zanikl tak logicky i dřívější institut ručitele, kdy kupující ručil za daň, kterou by prodávající nezaplatil.

Předmět daně

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je

  • pozemkem, stavbou nebo bytovou jednotkou
  • právem stavby
  • spoluvlastnickým podílem na nemovité věci (pozemek, stavba, byt)

Důležité je slovo úplatné – daň se nevztahuje na darování. Ale pozor, vztahuje se na směnu.

Základ daně

Základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj (např. faktura za vyhotovení znaleckého posudku). Nabývací hodnotou je sjednaná cena, srovnávací daňová hodnota, zjištěná cena, nebo zvláštní cena. Nabývací hodnota se stanoví ke dni, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí.

Sazba a výpočet daně

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 % a minimální daň je 200,-Kč. Na platbu dle přiznání se hledí jako na zálohu, rozhodující je výměr finančního úřadu. Neodchyluje-li se vyměřovaná daň z nabytí nemovitých věcí od vyměřované zálohy (která Vám vyšla na přiznání), hledí se na vyměřovanou zálohu jako na tvrzenou daň. Uhrazená záloha se započítává na úhradu splatné daně.

Daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad. Zde si závěrem dovoluji označit datum, které je pro Vás rozhodující na vyrozumění o provedeném vkladu, které obdržíte z katastru nemovitostí.

Vyrozumění z katastru nemovitostí s datem, od kterého se počítá lhůta pro podání přiznání
Nahoru