Upravit stránku
Jeden ze zákonných důvodů ukončení exekuce dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je smrt povinného. Exekuce se zastavuje ke dni úmrtí. Pošlete tedy všem exekutorům či dalším orgánům, kterým jste platila, ověřenou kopii úmrtního listu, samozřejmě s přípisem, kterého případu se týká. Od prvního dne, následujícího po dni úmrtí, nemáte povinnost platit. Obecně však musím upozornit na skutečnost, že věřitelé se následně mohou přihlásit do dědického řízení. V případě předlužení se dědictví můžete vzdát a nastane tzv. odúmrť ve prospěch státu, kdy stát převezme majetek, a dluhy zaniknou.
Nahoru