Upravit stránku

Pohledávky jsou různého typu. Klasickou je např. plnění z kupní či úvěrové smlouvy. Tato pohledávka se v zákonné lhůtě přihlašuje přihláškou na zákonem daném formuláři (§174 a násl.), který naleznete na výše uvedeném serveru. Zde jste odkázání na insolvenčního správce, zda je uzná, či částečně anebo zcela odmítne. Určitě nepočítejte s tím, že obdržíte u nezajištěných pohledávek úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení.

Dalším druhem jsou pohledávky zapodstatové. Sem patří pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené. Tyto pohledávky mohou být hrazeny v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku bez ohledu na ostatní věřitele.  Patří sem např. odměna insolvenčního správce či pohledávky zaměstnanců dlužníka.

Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

Následně proběhne tzv. přezkum, a pokud Vaše pohledávka splňuje všechny náležitosti, je to dobré, pokud ne, tak ji insolvenční správce popře. A máte problém. Ke každé pohledávce se samozřejmě vyjadřuje i dlužník. Každopádně, pokud Vám pohledávku správce popře, má to vždy jeden z těchto důvodů:

  • popření pravosti pohledávky – namítá se, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela,
  • popření výše pohledávky – namítá se, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka,
  • popření pořadí pohledávky – namítá se, že pohledávka má méně výhodné pořadí, než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky, nebo se popírá právo na uspokojení pohledávky ze zajištění.

Věřitel má samozřejmě možnost se bránit prostřednictvím tzv. incidenčního sporu u soudu, takže určitě v případě popření nedoporučuji házet flintu do žita, ale je třeba se bránit!

Nahoru