Upravit stránku

Antidiskriminační opatření

Do zákona o zaměstnanosti byla doplněna věta, která vypočítává důvody, z nichž nelze občanovi upřít právo na zaměstnání. Těmito důvody jsou: pohlaví, sexuální orientace, rasový nebo etnický původ, národnost, státní občanství, sociální původ, rod, jazyk, zdravotní stav, věk, náboženství či víra, majetek, manželský a rodinný stav a vztah nebo povinnosti k rodině, politické nebo jiné smýšlení, členství a činnost v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů. Součástí diskriminace z důvodu pohlaví je taky těhotenství, mateřství, otcovství nebo pohlavní identifikace.


Agenturní zaměstnávání

Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo konal anebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.

Jinými slovy – zakázat agenturním pracovníkům, aby pracovali pro stejného zájemce během měsíce pod hlavičkami různých agentur a obcházela se tak ustanovení o pracovní době, pojistném a odměně za práci.
 

Přestupky a správní delikty

Stouply pokuty za jednotlivé delikty až na 1 mil. Kč (např. za narušení soukromí zaměstnanců na pracovišti, vyžádání informací o zaměstnanci, které nesouvisí se zaměstnáním, využití shodně stejného agenturního zaměstnance od více agentur atd.)

Pravidla pro výdělečnou činnost a pracovní neschopnost uchazečů o zaměstnání

Nebudou se moci v evidenci uchazečů o zaměstnání registrovat zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni na základě dohod o provedení práce.

Náhradní plnění

Zákon dává povinnost poskytovatele náhradního plnění do 30 dnů od zaplacení plnění vložit údaje do elektronické evidence plnění vedené ministerstvem práce a sociálních věcí, jinak se plnění nezohledňuje.


Celkově novely obsahují hodně represí, zákazů a pokut a jejich čtení člověku náladu rozhodně nezvedne.

Nahoru