Upravit stránku

Úředně ověřený podpis je podpis, jehož pravost na listině je ověřena (neboli legalizována) správním orgánem (dále v textu používáno souhrnně, i když v případě např. advokáta či notáře se nejedná o správní orgán). Legalizací se proto nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřední orgán ověřuje pravost tak, že se před ním listinu příslušná fyzická osoba vlastnoručně podepíše (případně před tímto orgánem uzná podpis na listině za svůj vlastní) a orgán ověří její totožnost. Jinými slovy, ověřovací orgán nekontroluje smysluplnost listiny, pouze ověří podpis podepisující osoby dle průkazu. Ještě jinými slovy – úřední ověření podpisu je zbytečný úřednický úkon, který jednou zanikne. Například ve Velké Británii ověřuje Váš podpis jakákoli osoba starší 18 let´, způsobilá k právním úkonům, a to tak, že svůj podpis k Vašemu připojí. Je to jednoduché a funkční.

V případě, že již donesete k ověřovateli listinu podepsanou, pak správní orgán tzv. uzná podpis za vlastní. Opět, na základě předloženého dokladu totožnosti.

U úkonů učiněných elektronicky se za úředně ověřený podpis považuje použití státem uznávaného elektronického podpisu nebo jiný právně definovaný postup.

Pro ověření skutečnosti, že opis nebo kopie listiny se doslova shoduje s jejím originálem, se používá vidimace. V případě, že je nutné listinu použít v zahraničí, pak se k jejímu ověření využívá superlegalizace.

A kde leze podpisy a listiny verifikovat?

V České republice provádějí úřední ověření podpisu na základě zákona o ověřování tyto orgány:

  • krajské úřady,
  • obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy
  • újezdní úřady (prostě vojáci – resp. jejich správní orgán),
  • držitelé poštovní licence (např. Česká pošta, s.p.) – najdete na stránkách Czech point,
  • Hospodářská komora ČR,
  • notáři
  • advokáti (činí prohlášení o pravosti podpisu, které nahrazuje úřední ověření – nesmí uznávat za vlastní)
  • kapitáni plavidel České republiky (nestačí mt jachtu v Chorvatsku a ten dvouhodinový kapitánský kurz ....),
  • konzulární a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí.

Tak dokud to ještě bude fungovat, přeji hodně štěstí s úředním šimlem.

A perlička na závěr – zákonem č. 634/2004 Sb., stanovená cena ověření podpisu je 30,-Kč bez DPH. Takže, kdo je plátce DPH, přidá k částce za ověření 21%. Jenom Česká pošta s.p. to nepochopila a ověřuje za 30,-Kč včetně DPH, čili nejlevnější ověření podpisu pro plátce DPH je na poště a vyjde na 24,80 Kč.

Nahoru